REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Hotelli Jämsän henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Jyväskylässä 15.4.2021

1. Rekisterinpitäjä

Time Hostel & Apartments Finland Oy (jäljempänä Time Hostel)
Y-tunnus: 1003701-8
c/o Family Saxberg Nisulankatu 56 40720  JYVÄSKYLÄ

Rekisterin nimi: Time Hostel:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri.

2. Yleistä

Voidaksemme palvella Teitä parhaamme mukaan, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin Teitä koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin Yksityisyyttänne ja olemme sitoutuneet toiminnassamme suojaamaan sitä vastuullisesti ja luottamusta osoittaen. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, mitä henkilötietoja Teistä keräämme, mitä periaatteita noudatamme niitä käsitellessämme sekä, mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia Teillä on tietojanne koskien. Time Hostel käsittelee Teitä koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja siihen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Pidätämme oikeuden tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen kehittäessämme toimintaamme tai lainsäädännön muuttuessa tai sitä vaatiessa. Pyydämmekin Teitä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustojamme tai ottamalla meihin yhteyttä, Hyväksytte sen, että käsittelemme Teitä koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli Ette hyväksy näitä ehtoja, emme välttämättä pysty Teitä palvelemaan.

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Time Hostel:n oikeutettuun etuun, sopimukseen tai muuhun asialliseen yhteyteen. Henkilötietojen käyttötarkoitus on Time Hostel:n ja sen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välisen suhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Lisäksi tietoja voidaan käyttää markkinointiin, asiakassegmentointiin ja profilointiin. Tietoja voidaan käyttää myös Time Hostel:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Tietoja ei tulla käyttämään automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisterin tietolähteet ja tietosisältö

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sen aikana saaduista tiedoista. Tietoja voidaan kerätä myös asiakkaiden verkkosivuilta sekä esitteistä omatoimisesti. Lisäksi rekisteriin tallennettavia tietoja saadaan mm. verkko-lomakkeilla (www) lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä ja päivittää väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Keräämme tietoa myös verkkosivustomme kävijätiedoista, voidaksemme analysoida ja kehittää sivustoamme sekä sen toimintaa entistä paremmaksi ja kohdentaa heille soveltuvaa ja personoitua markkinointia.

Tallennamme rekisteriimme muun muassa seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi, yritys, organisaatio tai yhteisö sekä asema siinä
  • Yhteystietoja (kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä osoite)
  • Yrityksen yhteystietoja (mukaan lukien osoite ja sähköpostiosoitetietoja)

Rajaamme Yrityksessämme kuitenkin tietojen keräämisen vain välttämättömiin ja tarpeellisiin tietoihin. Tarpeettomaksi jäänyt tai muuten vanhentunut tieto poistetaan. Henkilötietoja käsittelevät vain yrityksemme henkilöstöön kuuluvat ihmiset osana työtehtäviään. Emme säilytä Henkilötietojanne tai muita tietojanne pidempään kuin on toimintamme kannalta tarpeellista tai kuin sopimus tai laki edellyttää tai vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään niin kauan, kun tietoja tarvitaan asiakas- tai sopimussuhteen ylläpitämiseksi.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niistä on etukäteen sovittu asiakkaan tai sopimuskumppanin kanssa. Lisäksi voimme satunnaisesti luovuttaa tietojamme Suomen lain mukaisesti. Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle, mutta tarvittaessa tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli näin tapahtuu, niin huolehdimme siitä, että Tietojenne käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan kulloisenkin lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta sekä varovaisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterien käyttöoikeudet ovat vain henkilöillä, joiden työnkuvaan rekisterin käyttäminen välttämättömänä osana kuuluu. Jokainen käyttöoikeudellinen henkilö käyttää omaa käyttäjätunnustaan sekä salasanaansa tietoja ylläpitäviin järjestelmiin. Tallennettuja tietoja, rekisterien käyttöoikeuksia sekä muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä, yrityksellä tai yhteisöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti, sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä hyväksytyin henkilötodistuksin. Rekisterinpitäjä vastaa henkilölle pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti yhden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta).

8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä henkilöllä, yrityksellä tai yhteisöllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

9. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilö

Margo Saxberg
margo (at) timehostel.fi
+358 50 349 7070

Yhteystiedot

Hotelli Jämsä

Myynti- ja asiakaspalvelu
avoinna ma-pe 9-16
päivystys 24/7
+358 14 71791
info@hotellijamsa.fi

+358 50 349 7070 (vain viestit Whatsapp, Signal)
Käyntiosoite: Kauhkialantie 111, 42100 Jämsä

Postiosoite: c/o Family Saxberg Nisulankatu 56 40720 JYVÄSKYLÄ

Y-tunnus 1003701-8

VERKKOLASKUT
OVT-tunnus: 003710037018
Verkkolaskuoperaattori: Maventa
Välittäjätunnus: 003721291126

PAPERILASKUT
skannauspalvelumme osoitteeseen:
Time Hostel & Apartments Finland Oy, 10037018
PL 100,
80020 Kollektor Scan

PDF -LASKUT SÄHKÖPOSTIIN
10037018@scan.netvisor.fi

5 + 9 =

Hotelli Jämsä

Hotelli Jämsä on persoonallinen itsepalveluhotelli. Huoneemme ovat tasokkaita ja jokaisesta löytyy oma kylpyhuone. Hotelli sijaitsee loistavien liikenneyhteyksien varrella sekä lähellä Jämsän ja Himoksen palveluita - helppoa saapua ja viihtyä!

© Hotelli Jämsä | WordPress-kotisivut: Mainostoimisto Sitrusmedia Oy  | kuvat: Aki Kolehmainen | video: OravaMedia